Onze server met een veilige technologie
Iedere transactie die u verricht met vinoseleccion.com wordt uitgevoerd via onze server met veilige technologie. Onze server voldoet aan alle vereisten om commerciële transacties via Internet veilig uit te voeren:

Authenticatie: verzekert uw browser dat de informatie naar de juiste server gezonden wordt en dat de server veilig is.
Encryptie: codeert de gegevens zodat ze door niemand buiten de veilige server kunnen gelezen worden en beschermt daardoor hun vertrouwelijk karakter.
Integriteit van de gegevens: controleert de overgebrachte gegevens om er zich van te vergewissen dat ze niet gewijzigd werden en verzekert op die manier de integriteit van de uitgewisselde gegevens.
Maakt u zich zorgen over het verrichten van transacties via Internet?
Wij hebben er ons om bekommerd in uw plaats en we garanderen u dat de server waarin uw persoonlijke gegevens opgeslagen en behandeld worden met alle nodige veiligheidsmaatregelen beveiligd is om te vermijden dat onbevoegde personen er toegang toe verkrijgen.
Hoe weet u dat een website veilig is?
Als men u persoonlijke gegevens vraagt zoals uw kredietkaartnummer, hebt u de zekerheid dat de verrichting beveiligd is indien er een gesloten hangslot verschijnt aan de onderkant van de browser, ongeacht het gebruikte veiligheidssysteem.

Wij hebben het meest geavanceerde technologische beveiligingssysteem voor het uitwisselen van persoonlijke en bankgegevens gebruikt met het doel deze transacties voor u veilig en makkelijk te maken.

Wat zegt de pers

Zijn aankopen via Internet veilig?
Het antwoord is ja. De bedrijven die via Internet verkopen gebruiken encryptietechnologie om hun klanten te beschermen. Encryptie verandert de gegevens van uw persoonlijke bankrekening in een geheime code die via Internet verzonden wordt – een computerpiraat zou alle mogelijke combinaties dienen uit te proberen. Iemand die een code probeert te ontcijferen door middel van het gebruikelijkste systeem – bekendstaand als 40-bit encryptie – werkt met een totaal van 1.099.511.627.776 mogelijke combinaties.

Daily Mail 13/1/99

De gevaren van elektronische handel worden overdreven. Om je weg te vinden doorheen de cyberspace heb je slechts een weinig kennis nodig en in werkelijkheid loop je hetzelfde risico bij het opsturen van gegevens in Internet als bij het geven van je kredietkaart aan een kelner.
The Guardian 14/1/99


Verklaring van technische termen
Onze veilige server gebruikt cryptografietechnieken bestaande uit het gebruik van mathematische algoritmes die het coderen en ontcijferen van boodschappen mogelijk maken, waardoor gelijk welke transactie verricht via Internet vertrouwelijk en beveiligd is.
Vinoseleccion.com gebruikt een veiligheidsprotocol dat "SSL3" heet.

Wat is SSL?
Dit is een encryptiemethode die belet dat derden gegevens doorgestuurd via Internet kunnen visualiseren of veranderen. De methode functioneert op zodanige wijze dat de browser van de verbruiker de informatie van de betalingsopdracht automatisch codeert alvorens ze door te sturen naar de handelszaak of indien een virtuele TPV gebruikt wordt, naar de financiële instelling. Eéns opgezonden kan alleen de bestemmeling toegang hebben tot de informatie, die beschermd blijft. Opdat de methode operatief zou zijn, volstaat het over een browser (Internet Explorer, Netscape Communicator, …) te beschikken. Recente ontwikkelingen in de server/explorer technologie hebben het gebruik van Internet diensten makkelijker gemaakt zonder zich nog zorgen te maken over elektronische fraude. Twee voorbeelden zijn SSL (Secure Sockets Layer), ontworpen door Netscape, en S-HTTP (Secure Hypertext Transfer Protocol), ontworpen door Terisa Systems Inc. Deze veiligheidsprotocols laten toe de server en browser te authentiseren waardoor de communicatie tussen beiden veilig verloopt. Door middel van cryptografietechnieken en de digitale handtekening laten deze protocols toe dat de Internet browsers en servers zich wederzijds identificeren; dat de eigenaars van de websites de toegang tot servers, bestandslijsten en specifieke bestanden controleren; dat gevoelige informatie, zoals in verband met kredietkaarten, kan opgestuurd worden zonder dat derden toegang krijgen; en garanderen dat deze informatie gedeeld tussen browser en server niet kan onopzettelijk of opzettelijk gewijzigd worden, zonder dat dit gemerkt wordt.

Certificaten met een publieke codesleutel
Een zeer belangrijk element in het tot stand brengen van veilige en geheime communicaties in Internet door middel van de SSL of S-HTTPA protocols is het certificaat met een publieke codesleutel. Zonder deze authenticatie- en waarheidsgetrouwheidscertificaten, is zelfs de veiligheid geboden door SSL en S-HTTP niet compleet.
De credentialen gebruikt om de Internet servers en hun klanten te authentiseren door middel van SSL of S-HTTP protocols worden certificaten met een publieke X.509 code genoemd. Een certificaat met een publieke codesleutel is als een paspoort, omdat het hun identiteit nagaat en een derde gekend als de Certificerende Instantie is de instantie die toelaat alle informatie toegelaten door haar certificaat in te kijken. Verdergaand met de analogie met een paspoort, kunnen we zeggen dat een Certificerende Instantie functioneert als een bureau voor de afgifte van paspoorten, die uw identiteit nagaat en een bewijs afgeeft.

Certificerende Instantie en derde controle-instantie.
Een certificerende instantie is een instantie die verantwoordelijk is voor de afgifte van certificaten die personen, systemen of andere entiteiten die het net gebruiken, identificeren.
Via een digitale handtekening die het verleent, verbindt de certificerende instantie de identiteit van de bezitter van de publieke codesleutel met het certificaat, waardoor de betrouwbaarheid van het certificaat gegarandeerd wordt. De gebruikers van het net hebben hun eigen certificaat met publieke codesleutel (ook basissleutel genoemd) en gebruiken hem om andere certificaten te verifiëren. Door dit te doen verzekeren ze er zich van dat de certificaten met publieke codesleutel echte codesleutels zijn van specifieke figuren en vergewissen zich dat de certificerende instantie (die de codesleutels herkent en geloofwaardigheid geeft) de band garandeert. De Certificerende Instantie speelt een cruciale rol in de veiligheid van het net, vermits ze functioneert als een betrouwbare derde partij.
In zulk een groot en complex netwerk als Internet is de betrouwbaarheid aangeboden door een derde noodzakelijk vanaf de uitwisseling van relaties tussen de server en de klant. De servers en de klanten hebben misschien geen vertrouwelijke relatie en de Certificerende Instantie is de verbinding die de betrouwbaarheid van de sessies garandeert. Het feit dat beide partijen geloof hechten aan de Certificerende Instantie, omdat deze laatste hun identiteiten en betrouwbaarheid waarborgt door het verlenen van certificaten aan beiden, iedere partij herkent en impliciet geloofwaardigheid verleent aan de andere, betekent dat een sessie veilig is zonder het risico van valse identiteiten. Bovendien, vanaf het moment dat beide partijen hun certificaten met publieke codesleutel uitwisselen, kunnen ze de gegevens van een sessie coderen, de mogelijkheid uitsluitend dat anderen rondsnuffelen in de sessie of de gegevens wijzigen.


Privacy-verklaring

Vinoseleccion.com beschouwt de privacy van zijn klanten als iets zeer ernstig. Lees daarom de volgende privacy-verklaring om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen op onze website.

Wat doen we met uw persoonlijke informatie?
Vinoseleccion.com gebruikt de door u verstrekte persoonlijke informatie opdat uw online-aankoop positief zou verlopen en om u een aangepaste service te geven in verband met de producten die u eventueel interesseren. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens meedelen aan derden, enkel met het doel de transactie te vervolledigen en u de vermelde service te verlenen, vanwege administratieve redenen of voor het verkrijgen van professioneel advies. Vinoseleccion.com zal geen e-mail sturen die de gebruiker niet wenst. Desondanks is het mogelijk dat we de gegevens gebruiken zodat de gebruiker aanbiedingen, speciale aanbiedingen, publiciteit en aanbevelingen over producten en diensten verbonden met onze site of partners ontvangt, indien dit door de gebruiker gevraagd werd.
Gegevensbescherming
In uitvoering van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december handelend over de Persoonlijke Gegevensbescherming (hieronder genoemd WPG), informeert Vinoseleccion.com u dat na het invullen van het inschrijvingsformulier, uw persoonlijke gegevens opgeslagen en behandeld worden in de bestanden van Vinoselección om u service te verlenen, uw bestellingen af te handelen en informatie en publiciteit toe te zenden over aanbiedingen, speciale aanbiedingen en aanbevelingen van vinoseleccion.com, alsmede voor het realiseren van enquêtes, statistieken en markttrendanalyses. Uit veiligheidsoverwegingen blijft de informatie die de gebruiker doorgeeft aan Vinoseleccion.com vanwege de aankoop van een product opgeslagen in de database van Vinoseleccion.com. Volgens de WPG hebt u ook het recht tot toegang, rectificatie, annuleren en verwerping van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door het zenden van een e-mail aan nl@vinoseleccion.com of in de sectie “Voor onze Partners” van onze website.
Maximum veiligheid bij het doorzenden van uw persoonlijke gegevens.
Wij bekommeren ons om u en garanderen dat de server waarin uw persoonlijke gegevens opgeslagen en behandeld worden van alle veiligheidsvoorzieningen voorzien is om te beletten dat onbevoegde derden toegang tot de gegevens hebben.
Instemming
Het feit dat u ons uw persoonlijke gegevens overhandigt via onze website of per telefoon duidt er op dat u instemt met het verzamelen, opslaan en verwerken van deze gegevens door Vinoseleccion.com op de wijze vastgelegd in deze privacy-verklaring.

Onlineplatform voor Beslechting van Geschillen: de Europese Commissie stelt een onlineplatform ter beschikking voor de beslechting van geschillen, dat via de volgende link kan worden bezocht: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Hier kunt u klachten indienen met betrekking tot online verrichte aankopen.

E-mail: litigios@vinoseleccion.com

Contacteer ons
Bij gelijk welke vraag of twijfel over uw door ons behandelde persoonlijke gegevens, kan u ons een e-mail zenden aan nl@vinoseleccion.com of bellen op 0034 91 453 93 37.